Divisionell organisationsstruktur

Divisionens organisationsstruktur delar upp anställda i segment som motsvarar specifika produkter, tjänster eller marknader. Varje division har viss grad av autonomi, komplett med funktionella enheter som verksamhets-, personal-, marknads- och forsknings- och utvecklingsavdelningar som är utformade för att fokusera på vissa marknader och produktlinjer. Denna organisationsstruktur är lämplig för företag som driver kedjebutiker och dotterbolag inom landet och internationellt.

Beslutsfattande

Avdelningsstrukturen decentraliserar beslutsfattandet, skapar tydliga mönster för ansvarsskyldighet och förbättrar samordningen. Det underlättar delegeringen av makt mellan divisionerna för moderbolaget och inom divisionerna. Detta eliminerar de byråkratiska hinder som är karakteristiska för centraliserad organisatorisk hierarki. Divisionens organisationsstruktur underlättar affärsenheter att justera verksamheten, formulera strategier och anpassa produktspecifikationer enligt rådande marknadsförhållanden i deras jurisdiktionsområden. Detta är särskilt viktigt i instabila marknadsmiljöer, där brådskande svar kan krävas för att svara på skiftande marknadsförhållanden.

Arbetsmiljö

Strukturen skapar en samarbetsmiljö för anställda inom olika specialiseringsområden för att dela idéer och förbättra individuella färdigheter. Specialisering och tydliga arbetsbeskrivningar gör det möjligt för medarbetarna att optimera sina färdigheter och kunskaper med avseende på respektive produktlinje. Den stödjande arbetsmiljön ger medarbetarna möjligheter att uppnå större erkännande och möjligheter till kampanjer. Detta förbättrar prestanda och övergripande produktivt för affärsorganisationen.

Kultur

Avdelningsstrukturen gör det möjligt för företag med internationella dotterbolag att ta hänsyn till kulturella skillnader i organisationsledning, serviceleverans och produktionsstrategier. Det är mycket lättare för en division att skapa en vänlig mångkulturell miljö som tar hänsyn till behoven hos både utländsk och lokal personal. Dessutom kan avdelningar på internationella platser återspegla kulturella överväganden vid design, marknadsföring och distribution av produkter för att säkerställa att de är i linje med förväntningarna hos lokalbefolkningen.

Bokningar

Divisionernas autonoma status kan resultera i dubbla funktioner och resurser inom den större organisationen. Detta påverkar stordriftsfördelarna i divisionernas funktioner och överbelastar verksamhetens totala resurskapacitet. Segmenteringen av organisationen längs produktlinjer skapar gränser mellan divisioner, och detta kommer sannolikt att leda till dålig samordning mellan enheter och hämma integrationen mellan produktlinjer. Delegeringen av auktoritet kan leda till att moderföretaget tappar kontrollen över divisionernas verksamhet och verksamhet.